JUNG PROPERTY

บ้าน, อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ : 53 ตารางวา
รหัส : H108398 | โพสเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560

4,500,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ : 53 ตารางวา
รหัส : H108397 | โพสเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560

4,500,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ : 53 ตารางวา
รหัส : H108396 | โพสเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560

4,500,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ : 53 ตารางวา
รหัส : H108395 | โพสเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560

4,500,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, ในเมือง, เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
ขนาดพื้นที่ : 105 ตารางวา
รหัส : H108394 | โพสเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560

4,500,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, ในเมือง, เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
ขนาดพื้นที่ : 67 ตารางวา
รหัส : H108393 | โพสเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560

4,100,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, ในเมือง, เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
ขนาดพื้นที่ : 69 ตารางวา
รหัส : H108392 | โพสเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560

2,200,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
พื้นที่ใช้สอย : 130 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ : 70 ตารางวา
รหัส : H108391 | โพสเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560

6,450,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, สันทรายน้อย, สันทราย, เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ : 53 ตารางวา
รหัส : H108390 | โพสเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560

2,750,000 (ขาย / บาท)

บ้าน, เขตมีนบุรี, กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 176 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ : 64 ตารางวา
รหัส : H108389 | โพสเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560

6,500,000 (ขาย / บาท)