:: THAI OZ ONLINE ::
@ เจ้าของร้านอาหารไทย มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าแรง --040320--
เจ้าของร้านอาหารทนี่ ิวคาสเซลิถกู ดา เนินคดใีนศาล
Fair Work Ombudsman ลงมือด าเนินคดีในศาล Federal Circuit Court ต่อผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยแห่งหนึ่ง ใน
นิวคาสเซิลแล้ว
ผู้ที่ก าลังต้องคดีในศาลคือ นายปิยะศิริสกุล ผู้ประกอบธุรกิจด้วยตนเองตามล าพัง (sole trader) ซึ่งด าเนินธุรกิจภัตตาคาร
Thai Square Warners Bay
Fair Work Ombudsman กล่าหาว่า นายปิยะศิริกุลละเมิดกฎหมาย Fair Work Act โดยการไม่ปฏิบัติตามหมายแจ้งให้ปฏิบัติ
ตาม (Compliance Notice) ที่สั่งให้เขาค านวณค่าแรงให้ถูกต้อง และให้จ่ายย้อนหลังส่วนต่าง ที่ถูกกล่าวหาว่าจ่ายขาดไป ให้
ลูกจ้างของเขา ซึ่งบางคนเป็นผู้ถือวีซ่า
ผู้ตรวจการ Fair Work คนหนึ่ง ได้ออกหมายแจ้งให้ปฏิบัติตามไปเมื่อตอนต้นปีนี้ ในการตอบสนองต่อค าร้องขอความช่วยเหลือ
จากอดีตลูกจ้างคนหนึ่ง
หมายแจ้งให้ปฏิบัติตามฉบับนั้นถูกออกมา หลังจากที่ผู้ตรวจการ Fair Work คนหนึ่ง ได้ท าการสอบสวนสืบสวนซึ่งท าให้เชื่อได้ว่า
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2018 กับเดือนมิถุนายนปีนี้ นายปิยะศิริสกุล ถูกกล่าวหา ว่าจ่ายค่าแรงต ่ากว่าอัตราค่าแรงขั้นต ่า ส าหรับ
ชั่วโมงการท างานปกติ การจ่ายเพิ่มส าหรับลูกจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา และอัตราค่าแรงส าหรับวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ตามกฎหมายแรงงานที่ก าหนดไว้ส าหรับอุตสาหกรรมภัตตาคาร 2010 (Restaurant Industry Award 2010)
Fair Work Ombudsman Sandra Parker กล่าว่า หมายแจ้งให้ปฏิบัติตาม เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่ง ในการให้ได้มาซึ่ง
ค่าจ้างที่ไม่ได้รับจ่าย และจะถูกน ามาใช้บังคับตามกฎหมาย หากไม่มีการปฏิบัติตาม
“ภายใต้Fair Work Act ผู้ตรวจการสามารถออกหมายแจ้งให้ปฏิบัติตามได้ ถ้าเขาเชื่อว่า นายจ้างได้ละเมิดกฎหมายแรงงาน
ข้อใด ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามหมายแจ้งของเรา ศาลสามารถออกค าสั่งให้จ่ายค่าลงโทษ เพิ่มเติมจากการจ่ายย้อนหลัง
ให้แก่ลูกจ้างใดๆ ผู้ได้รับผลกระทบ”
“Fair Work Ombudsman ก าลังติดตาม การจ่ายค่าแรงต ่ากว่ากฎหมายที่ถูกกล่าวหา ในภาคส่วนธุรกิจอาหารจานด่วน
ภัตตาคาร และคาเฟ่ ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติและจะใช้เครื่องมือในการบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งหมดที่มี เพื่อให้มั่นใจว่า
นายจ้างปฏิบัติตามพันธะตามกฎหมายของพวกเขา”
FWO ก าลังขอค าสั่งศาลลงโทษ ที่นายปิยะศิริกุล ต้องจ่ายค่าปรับสูงสุดเป็นเงิน 6,300เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย
นอกจากนี้FWO ยังก าลังขอค าสั่งศาล บังคับให้นายปิยะศิริกุล ปฏิบัติตามหมายแจ้งให้ปฏิบัติตามที่ได้รับ ซึ่งรวมถึง การจ่าย
ค่าจ้างที่จ่ายต ่ากว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ให้ถูกต้องตามจ านวนเต็ม บวกเงินซุปเปอร์ และดอกเบี้ย
ภาคส่วนธุรกิจอาหารจานด่วน ภัตตาคาร และคาเฟ่ มีกรณีพิพาท มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นใด ในช่วงหกปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมเป็น
ร้อยละ 56ของการฟ้องร้องด าเนินคดีใหม่ของ FWO ในปีงบประมาณที่แล้ว
นายจ้างและลูกจ้างสามารถไปที่ www.fairwork.gov.au หรือโทรถึงFair Work Infoline หมายเลข13 13 94เพื่อขอค าปรึกษา
และความช่วยเหลือ เกี่ยวกับสิทธิและพันธะของพวกเขาในสถานที่ท างาน มีบริการล่ามฟรีที่หมายเลข13 14 50แหล่งข้อมูล
เป้าหมายอยู่ที่ www.fairwork.gov.au/frac
การสอบถามข้อมูลสื่อ: Michael Anderson ที่หมายเลข0409120 830และ Michael.anderson@fwo.gov.au
โดย Fair Work | 04-03-2020 : 15:24:56

185 ครั้ง

  Close [x]